Activity display

過去動態

DFA香港青年設計才俊獎 2020 - 現已接受報名

Date: 2020-07-10

Venue: NA

Participation Fee: NA

支持活動 -「設計授權。疫市商機」 分享會 暨3DLAB說明會

Date: 2020-06-22

Venue: 線上

Participation Fee: 全免

支持活動 - 「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」2020

Date: 2020-05-31

Venue: N/A

Participation Fee: 五百港元

「設計#香港地」——招募創意伙伴

Date: 2020-05-28

Venue: N/A

Participation Fee: N/A

邀請投標「設計#香港地」首席創意伙伴

Date: 2020-05-20

Venue: N/A

Participation Fee: N/A

「這是灣仔」(香港 ・ 都市躍動展覽)

Date: 2020-05-03

Venue: NA

Participation Fee: NA