FASHION ASIA HONG KONG 与本地时装集团 I.T 合力推动香港时装设计产业发展 携手呈献 “Hong Kong Showroom & Pop-up Spaces”

按此下载新闻稿